Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

Servicio cita online
  • METAS_HOME_ALT1

Nota Legal

Informació relativa al cumplimient del artícle 10 de la LSSICE

Dades fiscals

  • Titular: Centre Mèdic Martorell
  • NIF: B61594339
  • DAdreça: Av. Francesc Riera, 9 08760 Martorell (Barcelona) Espanya.
  • Telèfon: 93 775 23 00
Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 30496 Foli 84 Full B-171991

Politica de protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d'aquests ( d'ara endavant RGPD), i la resta de la normativa aplicable, s'informa als usuaris en general que aquest document constitueix la política de privadesa de Centri Mèdic Martorell, S.L. en relació al tractament de dades personals dels seus pacients i/o representants dels mateixos.

 QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

CENTRE MÈDIC MARTORELL, S.L.
Av. FRANCESC RIERA, 9, BJOS.
08760 MARTORELL
TELÈFON 937 752 300

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

dpd@cmm.cat

 AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES?

 En CENTRE MÈDIC MARTORELL, S.L. tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

 - Prestació del servei sanitari, podent a tal fi sol·licitar i obtenir informació referent a la seva salut.

- Enviament d'un SMS, I- mail, WhatsApp o similar, a manera de recordatori de les cites programades al Centre.

- Realització d'anàlisis clíniques per les empreses que presten aquest servei per compte de Centri Mèdic Martorell, S.L. (LABORATORIS NINLAB, S.L.)

- Realització de proves diagnòstiques per ressonància magnètica a realitzar per l'empresa IMATGE MEDICA DIGITAL SERVEIS DIAGNÒSTICS, SA per compte de Centri Mèdic Martorell S.L

- Compliment d'obligacions que li corresponguin a Centri Mèdic Martorell S.L per mandat legal. En determinades ocasions Centri Mèdic Martorell S.L tractarà les dades personals amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa tributària o la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent.

- Tramitació de sol·licituds d'ocupació (a la Web), informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc.: en aquests supòsits el tractament de les dades tindrà com a finalitat la tramitació de la sol·licitud.

- Realització d'enquestes, a fi de poder conèixer la seva opinió en relació al servei rebut i la finalitat del qual és l'optimització dels serveis i gestió del Centre.

- Prestació dels Serveis de la web www.cmedicmartorell.com, a partir del registre del pacient/ usuari com a usuari a fi de gestionar l'accés i l'ús d'aquests serveis.

- Video-vigilància, el centre disposa d'un sistema de video-vigilància la finalitat de la qual és la de seguretat i la de control d'accés al mateix.

 QUIN TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

 El termini de conservació de les seves dades serà l'estrictament necessari per complir amb la normativa vigent.

 La seva Història Clínica es conservarà, com a mínim, durant el termini de CINC ANYS, a explicar des de la data d'alta de cada procés assistencial. Una vegada finalitzat l'esmentat termini Centre Mèdic Martorell, S.L. cessarà el tractament de totes les Dades Personals, així com procedirà al bloqueig dels mateixos i pseudoanonimizarlos, durant el terme dels terminis corresponents a la prescripció legal. 

Les dades personals proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud d'informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, es conservaran durant el temps necessari per a la tramitació de la sol·licitud, i en tot cas durant el temps determinat legalment, així com durant el període procedent per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions. 

Les dades tractades per al compliment d'obligacions legals es conservaran durant el temps determinat en la legislació aplicable. 

Les imatges captades a través dels sistemes de video-vigilància es conservaran durant un termini màxim de 30 dies, a excepció que Centre Mèdic Martorell S.L tingués coneixement d'algun incident que pogués ser esdevenir de rellevància per a una actuació judicial posterior.

 PER QUÈ RAÓ UTILITZEM LES TEVES DADES PERSONALS? 

Passem a explicar-li les bases legals que ens permeten tractar les seves dades personals, en aquest sentit, tractem les seves dades personals sobre la base jurídica constituïda pel seu consentiment exprés per proporcionar-li la prestació del servei sanitari que ha sol·licitat com a finalitat principal, també referida a la realització d'anàlisis clíniques i la realització de proves diagnòstiques per ressonància magnètica ; l'enviament d'un SMS, I- mail, WhatsApp o similar, a manera de recordatori de les cites programades al Centre i l'atenció de sol·licituds. Sense que la finalitat principal de prestació del servei sanitari estigui supeditada al consentiment per al tractament d'aquelles dades que no siguin necessaris per a la mateixa

Quan el compliment de les obligacions legals que comporten el tractament de les dades personals, aquest tractament és necessari per al compliment d'aquestes obligacions legals.

En relació amb la finalitat de video-vigilància el tractament es basa en l'interès legítim de Centre Mèdic Martorell, S.L.

Sobre aquesta base Centre Mèdic Martorell, S.L. tractarà les seves dades de manera lícita, lleial, transparent i adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i en relació amb les mateixes finalitats per les quals l'interessat va consentir, o bé estiguin justificades sobre la base d'una legitimació prevista en el Reglament 2016/ 679 de 27 d'abril de 2016.

 A QUI COMUNICAREM LES TEVES DADES? 

Centre Mèdic Martorell, S.L. no comunicarà les seves dades a tercers excepte obligació legal, o tret que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, per part de prestadors de serveis amb els quals explica el Centre que tracten les dades per compte de Centri Mèdic Martorell, garantint la seguretat i la protecció adequada dels mateixos. 

En relació a la prestació del servei sanitari i previ consentiment de l'interessat serien: les prestadores de serveis de diagnòstic per ressonància magnètica, IMATGE MEDICA DIGITAL SERVEIS DIAGNÒSTICS, SA i les d'anàlisis clíniques, LABORATORIS NINLAB S.L, així com entitats asseguradores i les mútues. 

QUÈ PASSA AMB ELS MENORS D'EDAT? 

Amb caràcter general Centri Mèdic Martorell, S.L. únicament tractarà les Dades Personals de menors de divuit anys quan els seus pares o tutors legals hagin prestat el seu consentiment per a aquest tractament, quan sigui necessari per a la realització del servei sanitari sol·licitat, o per al compliment d'una obligació legal i/o per a la satisfacció d'un interès legítim de Centre Mèdic Martorell, S.L. 

No obstant això, i de conformitat amb la legislació vigent, els majors de 14 anys de conformitat amb el RGPD tindran dret d'accés a la seva pròpia informació mèdica i a aquells drets que els reconegui la llei. 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS? 

Si el pacient tingués concertat un segur metge amb una entitat situada fora de l'Espai Econòmic Europeu que la seva normativa no ofereixi un nivell de protecció de dades simètric al de la Unió Europea, sí podria ser necessari realitzar una transferència internacional de dades, previ consentiment explícit del pacient/ usuari després d'haver estat informat dels possibles riscos. 

Si el pacient/ usuari s'oposés a la comunicació de les seves dades, aquestes entitats podrien rebutjar el pagament dels serveis assistencials rebuts, sent que llavors el servei sanitari prestat s'evacuarà i facturarà com a corresponent a un pacient particular. 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS COMUNICA LES SEVES DADES? 

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, informació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a l'adreça indicada a dalt, o al correu electrònic dpd@cmm.cat, acompanyant la seva sol·licitud de còpia del DNI. 

Li informem del seu dret a retirar, a qualsevol moment, el consentiment prestat per tractar les seves dades dirigint la seva petició, acompanyada de fotocòpia de DNI, a la següent adreça de correu electrònic dpd@cmm.cat, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

Li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, si considerés que el tractament de dades no és conforme a la normativa europea.

Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts

Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny i codi font, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.

El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta, segons el que estableix l’article 17 de la LSSICE.